Birchwood Pocket Prince

Shetland Pony (under 87 cm)

Finjo

German Partbr. Shetland Pony
Pferdebild

Flashdancer

German Partbr. Shetland Pony

Fritz von Holte

Dt.PB Shet.Pony (unter 87 cm)
Pferdebild

King Lui von der Faehr

Shetland Pony
Pferdebild

Kruemel

Shetland Pony

Magnum

German Partbr. Shetland Pony

Schneltens Goubert

Shetland Pony

Willow v. Olendiek

German Partbr. Shetland Pony
Pferdebild

Winterfire vom Olendiek

German Partbr. Shetland Pony